Menu
3-Methylamino-1,2-propandiol
Trade Name: -
Manufacturer: Fussen Technology International Co., Limited
CAS No: 40137-22-2
Quality: Technical
Stock Location: China / Jiangsu